Kategorija: Vadovai

Lietuvos skautų sąjungos Suvažiavimas ir Padėkos vakaras

Gerbiami Lietuvos skautų sąjungos nariai,

Kviečiame Jus į eilinį Lietuvos skautų sąjungos Suvažiavimą, kuris įvyks š. m. kovo š. m. kovo 30 d. Vilniaus dailės akademijos Gotikinėje salėje (Maironio g. 6, Vilnius). Po Suvažiavimo vyks savanorių Padėkos vakaras, kurio metu bus įteikiami Lietuvos skautų sąjungos garbės ženklai – ordinai nusipelniusiems organizacijos nariams.

Vyriausioji skautininkė
Dalia Trapinskienė

1988-11-14 – Atgimusios Lietuvos skautų gimtadienis!

Nuotrauka: Andriaus Petrulevičiaus

Nuotrauka: Andriaus Petrulevičiaus

Ar žinai, kad 1988 11 14 yra atgimusios Lietuvos skautų sąjungos gimtadienis? Tą dieną buvo įkurtas Lietuvos skautų sąjungos atkuriamasis štabas. Šio štabo veikla yra šiandien vykstančios skautiškos veiklos pradžia ir šaknys. Atkūrėjai: vilniečiai Daiva bei Artūras Andriušaičiai ir išeivijos sesė Stefa Gedgaudienė. Šie žmonės su Sąjūdžio finansine ir kitokia pagalba subūrė komandą, kuri per 5 mėnesius atliko didžiulį darbą:

 • Surinko, subūrė po visą Lietuvą išsibarsčiusius jau tada užsimezgusius pirmuosius skautiškos veiklos židinius (Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Varėnoje, Alytuje, Marijampolėje, Kybartuose, Vilkaviškyje, Klaipėdoje, Mažeikiuose, Šiauliuose ir Skaudvilėje) ir senuosius tarpukario skautus (žinomiausi: Stasys Jameikis, Romualdas Tupčiauskas, Alina Dvoreckienė, Feliksas Šakalys, Balys Gajauskas, Koleta Jurskienė, Algirdas Berkevičius ir kt.).
 • Išleido 6 numerius pirmojo skautiško leidinio „Skautas“, kuriame buvo visa svarbiausia informacija veiklai pradėti: istorija, B-P mintys, kandidato programa, patyrimo laipsnių programos, senųjų skautų prisiminimai ir kt.
 • Suorganizavo pirmąją visos Lietuvos skautų sueigą 1989m. vasario 12d. Vilniuje, Lietuvos Nepriklausomybei paminėti.
 • Paruošė pirmuosius vaikus įžodžiui 1989 balandžio 23 d. Vilniuje (ant Trijų Kryžių kalno), Kaune (ant Pyplių piliakalnio), Alytuje ir Varėnoje.
 • Galiausiai, parengė dokumentus ir suorganizavo atkuriamąjį Lietuvos skautų sąjungos suvažiavimą 1989 04 29-30. Skautai, yra pirmoji jaunimo organizacija, atsikūrusi ir oficialiai veikianti Lietuvoje nuo pat atgimimo pradžios!Štabo veikla buvo sekama KGB, pagal to laikmečio situaciją štabo nariai rizikavo savo gyvybe ir ateitimi. Nepamirškime aktyviausių štabo narių: Artūras Andriušaitis (Vilnius, štabo subūrėjas ir įgaliotinis), Daiva Kišerauskaitė (Vilnius, štabo administratorė), Ona Gricienė (Vilnius, štabo finansininkė), Rimantas Astrauskas (Vilnius, leidinio „Skautas“ redaktorius), Feliksas Šakalys ir Ričardas Malkevičius (Kaunas, pirmojo skautiško statuto ir nuostatų kūrėjai, atsakingi už veiklą Kauno krašte), Albinas Puidokas (Vilnius, atsakingas už veiklą Vilniaus krašte), Artūras Višnevskis (Mažeikiai, atsakingas už veiklą Žemaitijoje), Rimantas Ulevičius (Klaipėda, atsakingas už veiklą Mažojoje Lietuvoje) ir Sigitas Arnauskas (Varėna, atsakingas už veiklą Pietų Lietuvos krašte).

Daugiau apie atkuriamojo štabo veiklą skaitykite sesės Nomedos Bepirštytės straipsnyje 2018 m. žurnalo „Mūsų Vytis“ numeryje nr. 251/252 https://www.facebook.com/Mūsų-Vytis-568029329916666/

LSS Taryba informuoja #3

2017 m. spalio 1 d. vyko eilinis Lietuvos skautų sąjungos Tarybos posėdis.

Tarybos nariai priėmė naujus įžodžio davimo nuostatus bei patvirtino Lietuvos skautų sąjungos Tarybos darbo reglamentą, pagal kurį bus organizuojama Tarybos veikla.

Lietuvos skautų sąjungos taryba 2017-2019

Taip pat buvo nuspręsta pervadinti patyrimo laipsnių nuostatus į patyrimo laipsnių programą. Taip pat patvirtinti nauji patyrusių skautų ir saugusių skautų patyrimo laipsnių programos.

Su visais aktualiais dokumentais galite susipažinti skautas.lt/dokumentai

Lietuvos skautų sąjungos Tarybos informacija

Tautinė stovykla prie komandos kviečia prisijungti pastovyklių viršininkus

ts guru
Tautinė stovykla prie komandos kviečia prisijungti pastovyklių viršininkus

Ei, puikieji vadovai, šis kvietimas būtent jums!

Sparčiai tirpstant laikui iki ypatingos šimtmečio Tautinės stovyklos, prie komandos kviečiame prisijungti pastovyklių viršininkus!

Kas yra pastovyklės viršininkas ir kokios jo atsakomybės?

Pastovyklės viršininkas yra pastovyklės, kurioje gyvensime, vadovas. Tai reiškia, kad pastovyklės viršininkas rūpinsis vidaus tvarkos ir gyvenimo organizavimu (maitinimu, medicina, apsauga ir pan.). Jo atsakomybėje bus pastovyklės komandos suformavimas ir tos komandos valdymas, užimtumas: įsikūrimas kelios dienos iki stovyklos, stovykla ir pastovyklės sutvarkymas po stovyklos.

Kas sudarys viršininko komandą?

 • Komendantas – atsakingas už pastovyklės įrengimą ir tvarkos užtikrinimą.
 • Gyvybės gelbėtojas – atsakingas už budėjimą maudykloje, vaikų skaičiaus vandenyje kontroliavimą.
 • Budintis medikas – atsakingas už budėjimą medicinos punkte, jei stovyklautojams prireiktų rimtesnės pagalbos ar skubios kelionės į gydymo įstaigą.
 • Mediko padėjėjas – atsakingas už nesudėtingos pirmosios pagalbos teikimą – mažų įpjovimų, sumušimų sutvarkymą.
 • Pastovyklės virtuvės viršininkas – atsakingas už visų pastovyklėje gyvenančių vienetų maisto gamybos koordinavimą.
 • Apsauga – atsakinga už pastovyklės vidaus tvarkos užtikrinimą.

Ko reikia, kad galėčiau tapti viršininku?

Pastovyklės viršininkas turėtų būti bent paskautininko laipsnį turintis brolis ar sesė. Reikalinga organizacinė patirtis, sugebėjimas vadovauti komandai.

Kaip aplikuoti?

Apie norą tapti pastovyklės viršininku papasakok brūkšteldamas laišką info@ts2018.lt ir papasakok apie save.

Laiškų laukiame iki rugsėjo 1 d.

Tautinės stovyklos štabas

LSS Taryba informuoja #2

2017 m. liepos 28 d. įvyko Lietuvos skautų sąjungos Tarybos posėdis. Tarybos sprendimu paskautininkės laipsnis suteiktas sesei Ūlai Jasiulevičiūtei (įžodžio data 2017 07 28) ir vyresniojo skautininko laipsnis suteiktas broliui Gintautui Ciuniui.

Linkime sėkmės naujai skautininkei ir dėkojame broliui Gintautui už atsidavimą Lietuvos skautų sąjungai.

Lietuvos skautų sąjungos Tarybos informacija

LSS Taryba informuoja #1

2017 m. birželio 10 d. vyko Lietuvos skautų sąjungos Tarybos posėdis.

Taryba priėmė naujus uniformos nuostatus, papildė vyresniškumo laipsnių ir sutrumpinimo nuostatus. Su naujais ir atnaujintais nuostatais galite susipažinti internete: skautas.lt/dokumentai

Lietuvos skautų sąjungos taryba 2017-2019Taip pat Taryba priėmė sprendimą, kad Lietuvos skautiškų organizacijų Apskritajame stale Lietuvos skautų sąjungai atstovaus Lietuvos skautų sąjungos Vyriausioji skautininkė sktn. vyr. sk. Dalia Rukšėnaitė (su balso teise) ir Tarybos narys psktn. sk. v. Aurimas Skaržinskas (be balso teisės).

Linkime sėkmės sesei Daliai ir broliui Aurimui!

Lietuvos skautų sąjungos Tarybos informacija

Naujas skautų vyčių būrelis

Tomas SeliatyckisLietuvos Skautų sąjunga ir toliau auga – Balandžio 21 dieną, po Sąjungos vardu įkurtas jau trečias organizacijoje skautų vyčių būrelis pavadinimu „Gauja“. Psktn. s.v. Tomo Seliatyckio prašymas LSS brolijos Vyriausiajam Skautininkui Vydūnui Trapinskui buvo įteiktas balandžio 17 d. Naujojo būrelio pavadinimas yra kilęs nuo Šalčininkų krašte tekančio Gaujos upelio.

„Gaujos“ vyčių būrelio nariai – Šalčios žemės tunto skautai vyčiai. Būrelio vadovas psktn. s.v. Tomas Seliatyckis džiaugiasi nauju vienetu ir teigia, kad Šalčios žemės tuntas jau seniai norėjo būti pilnos sudėties visose srityse, o dabar liko įkurti tik atskirą vyresniųjų skaučių židinį, kurio įkūrimui reikia šiek tiek daugiau laiko: „Ir šiaip jau Užupio vyčių būrelyje pasidarė labai daug vyčių, todėl reikėjo kažką galvot“, – pridūrė Tomas. Būrelyje šiuo metu vyčiauja trys skautai vyčiai.

LSS brolijos Vyriausias Skautininkas Vydūnas Trapinskas teigia, kad naujo būrelio įkūrimas rodo, kad sąjunga nenustoja augti: „Naujas būrelis reiškia plėtrą, Šalčininkų krašto stiprinimą, o ypatingai vyresniųjų skautų pavyzdį jaunesniems. Kuo daugiau stiprių būrelių, kurių pavyzdžiu vaikai gali sekti, tuo geriau. O Šalčininkų krašte tokio dar nebuvo“, – džiaugiasi V. Trapinskas.

Naujas Šalčios Žemės tunto tuntininkas

Martynas_NorkunasAtsižvelgdamas į Šalčios Žemės tunto psktn. skauto vyčio Tomo Seliatyckio rekomendaciją Lietuvos skautų sąjungos Brolijos Vyriausiasis Skautininkas Vydūnas Trapinskas balandžio 21 dieną paskyrė skautą vytį Martyną Norkūną naujuoju Šalčios Žemės tunto tuntininku.

Anksčiau šias pareigas ėjęs skautas vytis teigia, kad tuntininko pareigos nėra amžinos ir į jas sugrįžti visuomet yra galimybė bei giria naująjį tunto vadovą Martyną kaip jauną, iniciatyvos pilną skautą, kuris sugebės laikyti tunto vairą: „mes jau užsiauginome puikią komandą“, – priduria Tomas.

Paklaustas, ką jam reiškia šios pareigos M. Norkūnas sako, kad naujosios pareigos jam buvo paskirtos netikėtai ir vertina jas labai atsakingai: „Šitos pareigos man yra tikrai didelė atsakomybė ir rimtas išbandymas, tačiau jaučiuosi tikrai laimingas ir manau, kad viskas bus gerai“, – džiaugiasi Martynas.

Naujojo „Gaujos“ būrelio vadovas T. Seliatyckis Šalčios Žemės tunto tuntininko pareigas ėjo 4 metus

Rinkiminis Lietuvos skautų sąjungos suvažiavimas

Broliai ir sesės,

Š. m. balandžio 8 d. 10 val. (Vilniaus Užupio gimnazijoje, Krivių g. 10) įvyks Lietuvos skautų sąjungos Suvažiavimas. Jame kviečiami dalyvauti visi organizacijos nariai. Primename, kad balso teisę turės tik pilnamečiai nariai, susimokėję nario mokestį.

Suvažiavimo metu bus tvirtinamos metinės LSS Tarybos pirmininkės, LSS Vadijos ir ASS pirmininko ataskaitos, pristatytas naujas LSS Įstatų projektas, LSS Garbės teismo ir LSS Kontrolės komisijos nuostatai. Jeigu naujieji Įstatai bus patvirtinti, vyks rinkimai (LSS Vyriausiojo skautininko, Tarybos narių, Kontrolės komisijos ir Garbės Teismo) ir Šakų sueigos, kurių metu rinksime Šakų vyriausiuosius skautininkus.

Pridedame Įstatų projektą, kad kiekvienas, norintis kandidatuoti, galėtų susipažinti su konkrečiomis pareigybių funkcijomis ir reikalavimais. Taip pat suvažiavime bus svarstoma kontrolės komisijos ir garbės teismo nuostatai.

Suvažiavimo dienotvarkė.

Vienetų vadovai, pasidalinkite šia informacija su savo vienetų nariais. Šis pranešimas buvo išsiųstas el. ryšio priemonėmis.

2017 m. balandžio 8 d. 10.00 val. nesusirinkus kvorumui, planuojamas pakartotinis Neeilinis Suvažiavimas. Jis įvyks ten pat, tą pačią dieną, 10.30 val. Ši nuostata įsigalios jei nesurinkus kvorumui, ją patvirtins Lietuvos skautų sąjungos Pirmija skubaus posėdžio metu.

Lietuvos skautų sąjungos Pirmija